flag_pl

Produkty i systemy

SKAŁA KSZ

Zaprawa klejowa do przyklejania płyt styropianowych

Klej do styropianu SKAŁA KSZ jest gotową suchą mieszanką najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących.

Charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami klejącymi do podłoży mineralnych i styropianu, brakiem spływu z powierzchni pionowej oraz paroprzepuszczalnością.

Zaprawa jest produktem wydajnym, wygodnym i łatwym w użyciu.

Zaletą produktu jest wysoka, tzw. wstępna przyczepność kleju do styropianu i podłoża, dzięki temu w początkowych etapach docieplania spoina klejowa jest odporna na oddziaływania wiatru, ciężar materiału termoizolacyjnego, drgania i naprężenia, wynikające z dalszej obróbki styropinu, jak: szlifowanie powierzchni, mocowanie mechaniczne.

W celu wyeliminowania ewentualnych pomyłek produktów do przyklejania styropianu i przyklejania wełny z zaprawami do zatapiania siatki na styropianie i wełnie mineralnej, klej do styropianu SKAŁA KSZ został wyposażony w marker koloryzujący umożliwiający identyfikacje gotowej zaprawy w miejscu aplikacji.

Zaprawa klejowa SKAŁA KSZ służy do przyklejania płyt styropianowych w systemie ociepleń SKAŁA S. Może być stosowana do szpachlowania nośnych powierzchni otynkowanych, betonowych, ceramicznych itp.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:
Zawartość opakowania wsypać powoli do pojemnika zawierającego od 6 do 6,5 litra czystej, zimnej wody i dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji gęsto-plastycznej. Zaprawę klejową odstawić na ok. 10 min., po czym powtórnie wymieszać. Zaprawa jest zdatna do użycia przez około 2,5 do 3 godzin od zarobienia w zależności od warunków atmosferycznych. UWAGA: Nie dodawać wody i nie uplastyczniać tężejącego materiału poprzez dodatkowe mieszanie.

TECHNOLOGIA WYKONANIA:
Przygotowanie podłoża pod klejenie płyt styropianowych:
Podłoże powinno być odpowiednio nośne, suche i równe, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy jak. np kurz, brudu, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych, itp. Podłoże należy oczyścić z alg i innych nalotów np. mchów. Warstwy podłoża o słabej nośności jak głuche tynki,odspojone powłoki malarskie itp. należy usunąć. Gładkie powierzchnie betonowe należy zszorstkować grubym papierem ściernym, odpylić i zagruntować. Większe nierówności i wgłębienia należy wypełnić zaprawą wyrównującą. Podłoża chłonne lub o zmniejszonej przyczepności zagruntować preparatem gruntującym SKAŁA PG. Okres schnięcia preparatów gruntujących wynosi około 3-6 godzin w optymalnych warunkach pogodowych. UWAGA: W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podłoże, zaleca się wykonanie próby przyczepności, polegającej na przyklejeniu trzech próbek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm i sprawdzeniu połączenia po min. 3 dniach. Połączenie jest odpowiednio mocne, jeśli rozerwanie nastąpi w warstwie styropianu.

Klejenie płyt:
W przypadku klejenia płyt styropianowych na równym podłożu, dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy metodą grzebieniową tzn. pacą zębatą minimum 8x8 mm po całej powierzchni płyty tak, by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 3 ÷5 mm.

W przypadku klejenia na nierównym podłożu nałożyć na płytę zaprawę klejową pasmem o szerokości 3-5 cm wzdłuż obrzeży płyty w odległości 3 cm od krawędzi, a na pozostałej powierzchni 3 placki zaprawy o średnicy około 12 cm (szerokość dłoni). Nałożona ilość zaprawy powinna pokrywać, co najmniej 40 % powierzchni płyty izolacyjnej po dociśnięciu jej do podłoża. Płyty układać mijankowo starannie dociskając je do siebie aby uniknąć powstawania mostków termicznych na złączeniach. Podczas klejenia zaleca się płytę z naniesionym klejem przyłożyć do ściany w odległości ok.5cm od płyty sąsiedniej, dobijając ją pacą i przesunąć na styk, nie dopuszczając do pozostawiania szczeliny. Należy zwracać uwagę, aby klej nie był wciskany w szczeliny pomiędzy sąsiadującymi płytami. W przypadku gdy powstaną szczeliny powyżej 2 mm między płytami, nie należy wypełniać ich klejem. Szczeliny te likwiduje się po stwardnieniu kleju przy pomocy pianki poliuretanowej lub poprzez wypełnienie rodzimym materiałem izolacyjnym. Gdy to konieczne (np. słabe podłoże) należy przeprowadzać kołkowanie po około 48 godzinach od przyklejenia styropianu (w zależności od temperatury i wilgotności). Na 1m² powierzchni stosuję się 4 kołki lub ilość określoną w projekcie.

WYSYCHANIE:
Czas wysychania zaprawy klejowej zależy od temperatury i wilgotności i wynosi min.48h. W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności czas wysychania zaprawy wydłuży się.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE:
UWAGA! Przygotowanie, aplikacja i schnięcie zaprawy powinno przebiegać w przedziale temperatur od +5ºC do +25ºC. Decyzja o wykonywaniu prac w warunkach zbliżonych do granicznych podejmowana jest przez bezpośredni nadzór na budowie. Przy jej podejmowaniu należy uwzględniać także prognozy na najbliższe 24 godziny. W trakcie pracy należy ścianę chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Zaleca się stosowanie siatek ochronnych i plandek budowlanych.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI PRACY:
Bezpośrednio po zakończeniu prac, użyte narzędzia należy spłukać czystą wodą.

UWAGA:
Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z woda, dlatego należy chronić skórę i oczy. W przypadku zatarcia oka, przepłukać je dużą ilością czystej wody a następnie skontaktować się z lekarzem. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej zaprawie wyrobu ≤0,0002%

PRZECHOWYWANIE:
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchym pomieszczeniu w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Worki na budowie układać na paletach i zabezpieczać przed deszczem i wilgocią kondensacyjną.

Gęstość nasypowa:

ok. 1,55 kg/dm3

Przyczepność do betonu:

min. 0,3 MPa

Przyczepność do styropianu:
- w warunkach suchych
- po 2 dniach wody i 7 dniach suszenia


min. 0,1 MPa *)
min. 0,1 MPa *)

Proporcje mieszani:

6 -6,5 litra na 25kg

Czas dojrzewania:

ok. 10min

Czas pracy:

2-3 godziny

Zużycie:

3-4 kg/m2

Temperatura nakładania i wysychania:

+5ºC do + 25ºC

*) Właściwości potwierdzona badaniami wstępnymi typu oraz badaniami w laboratorium notyfikowanym na zlecenie jednego z naszych dystrybutorów w 2012 roku.
Badania kleju SKAŁA KSZ

budmajster